Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru 

 

4.1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa kedy bola medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená zmluva postupom podľa týchto VOP. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Dodanie tovaru mimo územia Slovenskej republiky alebo inej osobe bez oprávnenia k prijatiu tovaru nie je možné. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. Repasované turbá sa posielajú kupujúcim každú stredu a piatok (okrem sviatkov).

 

Osobný odber - bez poplatku 

Hmotnosť balíka 1 balík na adresu
 < 30 kg 6,64 €
 < 40 kg 7,50 €

Poplatok za dobierku:

Suma dobierky Cena poplatku   
< 165,97 €  0,80 €
< 331,94 € 1,20 €
< 829,85 € 1,60 €
Nad 829,85 €               1% z fakturovanej sumy

Shipping to EU

1 zone delivery time 2-3 days, Hungary, Austria, Czech Republik, Slovenia, Romania, Croatia 

2 zone delivery time 2-4 days, Poland, Germany, Belgium, Netherlands , Luxemburg , Bulgaria

3 zone delivery time 3-5 days, Denmark ,Italy,France ,United Kingdom, Ireland

<5 Kg <10 Kg <15 Kg <20 Kg <30 Kg <40 Kg
1 zone  15,52 € 18,57 € 20,60 €  26,05 € 32,13 €  42,76 € 
2 zone 29,40 € 36,25 € 39,68 € 45,87 € 49,58 € 65.25 €
3 zone 34,50 € 42,89 € 47,89 € 53,76 € 59,89 € 68,58 €


 4.2. Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru. 

4.3. Spôsob dodania tovaru volí kupujúci na nákupnom portáli, a to v procese objednávania tovaru z predávajúcim ponúkaných možností. V zásade je možné dodanie tovaru špedičnou spoločnosťou a cena prepravy je uvedená v objednávke. 

 

4.4. V určitých prípadoch je predávajúci oprávnený pozmeniť kupujúcim vybraný spôsob prepravy tovaru na iný ponúkaný spôsob prepravy pred akceptáciou objednávky. V tomto prípade bude kupujúci o tejto skutočnosti písomne informovaný a bude navrhnutá zmena objednávky a podmienok zmluvy podľa čl. 2 VOP a bude informovaný o zmene nákladov na dopravu. Zmena nákladov dopravy v dôsledku zmeny spôsobu prepravy nebude v neprospech kupujúceho.  

 

4.5. Kupujúci je upozornený, že predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že aj pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena prepravy ako pri akceptácii objednávky ( t.j. viac prepráv je účtovaných len za cenu jednej prepravy ). 

 

4.6. Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou ( napr. telefonicky ). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru. 

 

4.7. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti ( občiansky preukaz alebo pas ). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu. 

4.8. Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli 

4.9. Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy tovaru. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v objednávke na stránke www.repasparts.sk . Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto VOP meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené zmluvy táto zmena nemá vplyv. 

 

4.10. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení ( balíkov/zásielok ). V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný si skontrolovať tovar za prítomnosti kuriéra , či tovar nie je nejakým spôsobom poškodený v prípade poškodenia musí spísať s kuriérom záznam o poškodení.

Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je transportné balenie, ktorá je poškodená alebo je zistené iné narušenie obalu balenia či zásielky o neoprávnenom otvorení zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak. 

 

4.11. Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané. 

 

4.12. Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo dopravca/doručovateľ nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa VOP a právnych predpisov. 

 

 

4.16. Zmluvné pokuty alebo iné pohľadávky, ktoré vznikli zo zmluvného vzťahu budú do 15 dní po splatnosti automatický postúpené na spoločnosť JUSTICIA Legis s. r. o., so sídlom Panenská 24, Bratislava - Staré Mesto 811 03, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 85708/B, IČO: 46 912 134, ktorá bude tieto pohľadávky vymáhať.

 

4.17. Zjavné vady tovaru je kupujúci povinný reklamovať okamžite.